OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/20

Drodzy Gimnazjaliści i absolwenci Szkół Podstawowych

Zapraszamy do naszej Szkoły.

Zapoznajcie się z ofertą edukacyjną przygotowaną z myślą o Was.

W roku szkolnym 2019/2020 ogłaszamy nabór do klas I w następujących zawodach:

 • technik przeróbki kopalin stałych;
 • technik ekonomista;
 • technik spedytor;
 • technik lotniskowych służb operacyjnych;
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji


Rekrutacja

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji zgodnie z podanym harmonogramem na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Szczegółowy regulamin rekrutacji opublikowany zostanie w wyznaczonym terminie zgodnym z zarządzeniem KO.

CHARAKTERYSTYKI ZAWODÓW

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

TECHNIK SPEDYTOR

Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem,organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych. Technik lotniskowych służb operacyjnych powinien biegle posługiwać się dwoma językami obcymi zawodowymi, w tym obowiązkowo językiem angielskim. 

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych, należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.
Egzaminy: 
AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego,
AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Technik przeróbki kopalin stałych jest zawodem związanym z eksploatacją kopalin stałych metodą podziemną i odkrywkową.

 Zadaniem zawodu jest nadanie własności użytkowych wydobytej kopalinie surowej stosując mechaniczne metody przeróbki i przygotowanie ich do dalszego zastosowania.

Wydobyta ze złoża kopalina użyteczna wymaga odpowiedniego przygotowania, polegającego na maksymalnym zwiększeniu zawartości składnika użytecznego.

Najczęściej technologia przeróbki kopalin stałych jest stosowana, jako element zamykający ciąg technologiczny podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole i pozostałe surowce chemiczne i skalne.

 Technik przeróbki kopalin stałych organizuje i kontroluje przebieg procesów przeróbki kopalin stałych (węgla brunatnego, węgla kamiennego, rud metali, surowców chemicznych oraz skalnych), kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń (kruszarek, przesiewaczy, młynów, osadzarek, hydrocyklonów, wzbogacalników, flotowników).Sprawuje nadzór nad jakością produktów procesu przeróbki kopalin stałych, a także organizuje i nadzoruje pracę podległego zespołu pracowników oraz wykonuje polecenia swoich zwierzchników.

 Technik przeróbki kopalin stałych jest zawodem 2 kwalifikacyjnym, co oznacza, że aby uzyskać ww. tytuł należy w odpowiedniej kolejności uzyskać obowiązkowe kwalifikacje:

 M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych,

 M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych,

 Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach w porozumieniu / na bazie podpisanej dwustronnej umowy / z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.

Absolwenci maja gwarantowane zatrudnienie w kopalniach Holdingu.

 Zatrudnienie

 Technik przeróbki kopalin stałych może być zatrudniony:

 na stanowisku dozoru w zakładach mechanicznej przeróbki w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • w zakładach obróbki kamienia;

 • w biurach projektów na stanowisku konstruktora;

 • w instytutach naukowo-badawczych;

 • w zakładach przetwarzających odpady oraz prowadzących rekultywację technologiami przeróbki kopalin stałych;

 • na stanowiskach pracy związanych z procesami obiegów wodno - mułowych, oczyszczania wód, przerobu osadów;

 • na stanowiskach pracy związanych z kontrola parametrów czystości wód;

 • w zakładach produkujących i przetwarzających kruszywa;

 • na stanowiskach pracy związanych z badaniami technicznymi i kontrolą jakości w procesach przeróbki kopalin stałych;

 • oraz na wszystkich pozostałych stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem procesów właściwych dla zakresu przeróbki kopalin stałych.

 Technik przeróbki kopalin stałych może poszukiwać pracy w zakładach górniczych eksploatujących węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, surowce chemiczne, skalne oraz w zakładach wytwarzających kruszywa na potrzeby chemii budowlanej, budownictwa drogowego oraz rynku betonów, może również podjąć działalność gospodarczą w zakresie przeróbki kopalin stałych(zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi).

TECHNIK EKONOMISTA

To zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika ekonomisty jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w czasie praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Absolwent technikum ekonomicznego posiada następujące umiejętności: • planowanie i organizowanie dowolnej działalności gospodarczej • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych • sporządzanie deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych • sporządzanie dokumentacji handlowej i księgowej • obsługa programów komputerowych ekonomiczno-finansowych • wykonywanie typowych prac biurowych Możliwości zatrudnienia: Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Egzaminy:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
AU.36 Prowadzenie rachunkowości.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU – TECHNIK SPEDYTOR 

S P E D Y T O R to osoba, odpowiedzialna za bieżące planowanie i organizowanie przewozów zleconych przez klientów.

Spedytor zawodowo (za wynagrodzeniem) działając w imieniu własnym lub w imieniu dającego zlecenie, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłek oraz innych czynności związanych z przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny.

Spedytor przyjmuje zlecenia od klientów, opracowuje ofertę i negocjuje warunki przewozu.

Do zadań spedytora należy organizowanie formalnej strony planowanych przewozów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz realizowanie rozliczeń z klientami.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów, nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa obowiązek uzgodnienia sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta spedytor organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków, do jego zadań należy również ubezpieczenie towaru.

Wyróżnia się stanowisko spedytora krajowego oraz międzynarodowego. Spedytor krajowy – jak sugeruje sama nazwa zajmuje się organizowaniem przewozów na terenie kraju, spedytor międzynarodowy odpowiedzialny jest za przewozy poza granicami kraju, współpracując w tym zakresie z zagranicznymi kontrahentami danej firmy.

WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, jakich spodziewać się mogą osoby aplikujące na stanowisko spedytora, należy wyszczególnić konieczność posiadania co najmniej średniego wykształcenia kierunkowego (np. dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik spedytor) oraz co najmniej 2- 3-letnie doświadczenie w zakresie transportu lub spedycji.

Niezwykle istotne są także cechy personalne i predyspozycje danego kandydata, umożliwiające mu efektywną pracę w zespole i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientami.

Osoba poszukująca zatrudnienia na stanowisku spedytora powinna posiadać znajomość aktualnych przepisów prawnych dotyczących tego rodzaju działalności, powinna charakteryzować się umiejętnościami szybkiego podejmowania decyzji oraz analitycznego myślenia, powinna wreszcie mieć tzw. świadomość kosztową i znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

Zawód technik spedytor jest zawodem dwukwalifikacyjnym.

Wspomniany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik spedytor uzyskuje osoba, która w trakcie edukacji w szkole ponadgimnazjalnej pomyślnie zda egzaminy:

kwalifikacja A.29. Obsługa klientów i kontrahentów,
kwalifikacja AU.31 Organizacja transportu oraz obsługi klienta i kontrahentów.

WARUNKI PRACY

Miejscem pracy spedytora jest przede wszystkim tzw. przestrzeń biurowa firmy.

Spedytor kontaktuje się osobiście z klientami, pozostałymi działami firmy oraz jednostkami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie spedycji.

Podstawowymi narzędziami pracy spedytora jest komputer, fax oraz telefon.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowiska pracy spedytora funkcjonują w szeroko rozumianej branży spedycyjno-transportowej.

Transport i spedycja należą do bardzo szybko rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Technik chłodnictwa i klimatyzacji jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w tym zawodzie wynika z potrzeby przygotowania odpowiedniej kadry do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury i wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach. Działania te niezbędne są do utrzymania odpowiednich warunków pracy umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie człowieka, stworzenia optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, a także zapewnienia odpowiednich warunków do  przechowywania i transportu  artykułów wymagających  niskich temperatur. Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. W związku z tym zachodzi potrzeba przygotowania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów do montażu i obsługi tych urządzeń. 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z  montażem, uruchamianiem oraz obsługą  instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i  pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem awarii.

Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także nadzoru technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie, służbie zdrowia oraz wykonywać usługi dla ludności.
Egzaminy:
EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych,
EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.