PROJEKT "MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ"

W szkole realizowany jest projekt celem którego, jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Nauczyciele uczestniczący w projekcie mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing/work placement. 

"Mobilność kadry edukacji szkolnej"

Do projektu wybrani zostali nauczyciele, którzy wyrazili chęć doskonalenia swoich umiejętności w zakresie:

- komunikowania się w języku obcym (prowadzenia zajęć z przedmiotów ogólnych w języku obcym - kształcenie przedmiotowo - językowe);

- wprowadzania programu CLIL ;

- angażowania się w przyszłości w projekty międzynarodowe;

- poszerzenia słownictwa naukowego, z zakresu przedmiotów zawodowych, specjalistycznego;

- poznania innowacyjnych metod nauczania oraz wzbogacenia warsztatu zarządzania placówką.


Reasumując, są to osoby poważnie zainteresowane swoim rozwojem osobistym i rozwojem placówki oraz podniesieniem jakości pracy Szkoły.

Uczestnictwo w mobilnościach - kursach za granicą i kontakt z nauczycielami z placówek innych krajów europejskich pozwoli Szkole pozyskać potencjalnych, nowych partnerów do projektów międzynarodowych realizowanych w przyszłości.

Zapoznanie się i pogłębianie wiedzy na temat m-learningu i e-learningu oraz eTwinning, pozwoli nauczycielom Szkoły uzyskane informacje przekazać uczniom.
Posiadanie nowych narzędzi komunikacji powinno motywować uczniów do kontaktów z rówieśnikami europejskich placówek partnerskich.
  

Dzięki mobilnościom - wyjazdom kadry na szkolenia za granicą możliwe jest nawiązanie kontaktów z nauczycielami z wielu szkół krajów europejskich. Porównanie potrzeb, z którymi mamy do czynienia w codziennej pracy z uczniami i porównywanie problemów związanych z nauczaniem młodych ludzi stanowi doskonałą bazę do tworzenia wspólnych projektów, które następnie mogą być realizowane przez wiele instytucji (nie tylko szkół) na terenie Europy.
Realizacja takiego rodzaju projektów to szansa na rozwój naszej Szkoły poprzez wymianę doświadczeń, poznawanie wielu nowych, nieznanych metod pracy, stosowanie rozmaitych rozwiązań i narzędzi pracy.
 

 Szkolenie językowe kadry przyczyni się przede wszystkim do tego, iż w koordynację projektu będą zaangażowani nie tylko nauczyciele języków obcych, ale również ci, którzy język dopiero poznają lub go szlifują. Oprócz tego stanowi to doskonałe narzędzie do zachęcenia pozostałej kadry pracowniczej do nauki języków obcych. Udział w takim projekcie podniesie kompetencje (nie tylko językowe) pracowników Szkoły, ponadto będą oni mieli możliwość poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, co z pewnością wpłynie na poprawienie jakości pracy Szkoły. 

Wykaz mobilności, które będą realizowane w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                            
Numer projektu:                                   2015-1-PL01-KA101- 015812      
Nazwa instytucji wnioskującej:           Zespół Szkół nr 4 im. Tomasza Klenczara      
                   
2. ZESTAWIENIE MOBILNOŚCI                  

Lp.

Kraj

Liczba uczestników

"Długość trwania mobilności (z dniami na podróż)"

"Długość trwania mobilności (bez dni na podróż)"

Rodzaj mobilności

1.

Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)

2

14

12

Kurs/szkolenie zagraniczne

2.

Hiszpania

1

14

12

Kurs/szkolenie zagraniczne

3.

Malta

3

14

12

Kurs/szkolenie zagraniczne