Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 nr 171 poz. 1396) archiwum Zespołu Szkół Nr 4 ma status archiwum zakładowego i służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone.

 

Archiwum dokumentacji Technikum Nr 15 zawiera:

- Akta osobowe nauczycieli i pracowników szkoły

- Akta płacowe

- Arkusze ocen

- Protokoły maturalne

- Protokoły z egzaminów z przygotowania zawodowego

- Dokumentację szkolną

- Dokumentację księgową

 

Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły lub przesyła wypełniony druk pobrany ze strony szkoły na adres:

Technikum Nr 15

ul. T.Boya Żeleńskiego 96

40-750 Katowice

lub

klenczar@klenczar.pl (w wersji elektronicznej).

 

Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu - opłata wynosi 26 złotych zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2008 r. o opłacie skarbowej 

(Dz.U. nr 225 poz. 1635 ze zm.)

Wydanie duplikatu legitymacji 9 złotych.

Wpłat można dokonać na podane konto. Dowód wpłaty należy okazać w dniu odbioru dokumentów w sekretariacie szkoły.

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw pod nr tel. (32)2020011.

 


 

 

 

 

data dodania: 1.10.2014

data modyfikacji: - 21.06.2017

opracował: Joanna Hencel

opublikował:Beata Bąk