Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący i nadzorujący. Szkoła realizuje określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawę programową.

Dyrektor Szkoły:

Planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę  Szkoły, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności.

Rada Pedagogiczna:

  • Zatwierdza Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Wewnątrzszkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, Regulaminy związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły;
  • Opiniuje organizację pracy Szkoły;
  • Ustala Wewnątrzszkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników;
  • Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promowania uczniów.

W ramach Rady Pedagogicznej działają zespoły zadaniowe, przedmiotowe, których zakres działania i kompetencje określane są każdorazowo przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

Rada Rodziców:

  • Występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  • Gromadzi i gospodaruje funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł na cele statutowe Szkoły.

Samorząd Uczniowski

Tworzą go wszyscy uczniowie Technikum Nr 15. Samorząd Uczniowski może przedkładać pozostałym organom Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.

dodano: 01.09.2014
modyfikowano: 15.10.2019

opracował: Sylwia Machulec
opublikował: Grzegorz Kamiński